1. SPELEN MET ALTINSTAR

1.1 Middels deze voorwaarden wordt een wettelijke overeenkomst gesloten tussen u ("u" of "uw") en Altinstar met betrekking tot onze spelen en/of diensten die verband houden met onze spelen (tezamen het "Spel" of de "Spelen"). Altinstar verwijst naar www.altinstar.com, de pagina van Altinstar op Facebook of de downloadbare versie van Altinstar (de "Website"), die eigendom is van en wordt beheerd door Copper Black Limited ("we", "wij", "ons" of "onze"), een vennootschap die is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer 9363514, gevestigd te Bridge House, Londen, SE1 9QR. U verklaart dat u door het openen en/of spelen van onze Spelen akkoord gaat met deze voorwaarden, ons Privacybeleid (zie artikel 11 hierna) en ons Cookiebeleid (zie artikel 12 hierna).

1.2 Klanten die met Altinstar spelen zijn geen kansspelbelasting of andere belastingen verschuldigd. Voor de klanten is echter wel lokale wetgeving op dit gebied van toepassing.

1.3 Wanneer de klant een account opent of op de Website speelt, is hij of zij persoonlijk verantwoordelijk als het gaat om de handhaving van de wetgeving inzake virtueel gokken in het betreffende land. Het is mogelijk dat de wetgeving in uw land inzake virtueel gokken het u verbiedt op Altinstar te spelen. We raden aan om rekening te houden met de toepasselijke wet- en regelgeving van uw land inzake gokken.

1.4 U verklaart dat u ten minste 13 jaar oud bent en dat als u tussen 13 en 18 jaar oud bent, uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat en u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om onze Spelen te spelen.

1.5 U verklaart dat de leeftijd die u bij de registratie heeft opgegeven juist is. Als we vaststellen dat de opgegeven leeftijd niet juist is, behouden we ons het recht voor om uw account te sluiten.

1.6 U kunt deze voorwaarden te allen tijde vinden op de webpagina https://www.altinstar.com/en/support/terms. We behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen door een bijgewerkte versie op die pagina te plaatsen. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen omdat we de aard van onze producten of services veranderen om technische of juridische redenen, of omdat de behoeften in onze business zijn veranderd. Als u doorgaat met het gebruiken van onze Spelen, houdt dat in dat u de bijgewerkte regels aanvaardt.

1.7 Niettegenstaande vertalingen van deze regels of van de voorwaarden van bonusregelingen, blijft de Engelse versie van de regels op de Website in alle opzichten doorslaggevend, en rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend vastgesteld op grond van de regels in de Engelse taal. Aanvullende regels voor de afzonderlijke spelen zijn te vinden in die spelen zelf.

1.8 Op inzetten die zijn geplaatst overeenkomstig deze regels is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing.

1.9 Als wij geen gebruikmaken van rechten die wij krachtens deze voorwaarden hebben, betekent dat niet dat wij afzien van het recht om dat te doen. Het afzien van dergelijke rechten is alleen van kracht als dat is gedaan middels een door ons ondertekende schriftelijke verklaring.

2. VIRTUELE GOEDEREN EN VIRTUEEL GELD

2.1 In onze Spelen kan sprake zijn van virtuele valuta's zoals Altinstar Dollars en punten ("Virtueel Geld") of goederen of diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt in onze Spelen zoals Stars ("Virtuele Goederen"). U kunt Virtueel Geld en Virtuele Goederen van ons kopen voor echt geld. U gaat ermee akkoord dat Virtueel Geld en Virtuele Goederen nooit kunnen worden omgewisseld voor echt geld, echte goederen of echte diensten van ons of van iemand anders. U gaat er tevens mee akkoord dat u alleen Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen van ons kunt krijgen en niet van een derde partij.

2.2 Virtuele Goederen en Virtueel Geld worden niet uw eigendom; in plaats daarvan koopt u een beperkte persoonlijke en herroepbare licentie om ze te gebruiken. Een saldo aan Virtuele Goederen of Virtueel Geld vertegenwoordigt geen geldbedrag.

2.3 U gaat ermee akkoord dat in alle gevallen waarin wij u Virtueel Geld of Virtuele Goederen verkopen die verkoop definitief is en dat we na afronding van transacties geen bedragen zullen terugbetalen. Als u in de Europese Unie woont, heeft u bepaalde rechten om aankopen op afstand te annuleren. We wijzen u er echter op dat, wanneer u van ons een licentie koopt om Virtuele Goederen of Virtueel Geld te gebruiken, het verlenen van onze diensten direct na afronding van de aankoop begint, en dat op dat moment uw recht op annulering vervalt.

2.4 We behouden ons het recht voor om Virtueel Geld en Virtuele Goederen te beheren, reguleren, wijzigen of verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

3. OPENEN EN SPELEN VAN ONZE SPELEN

3.1 Specifieke spelregels, scoringsregels en gebruiksinstructies voor afzonderlijke Spelen zijn te vinden in het Spel zelf. Deze regels en gebruiksinstructies maken deel uit van deze voorwaarden, en u verklaart dat u ze in acht zult nemen bij elk afzonderlijk Spel dat u opent en/of speelt.

3.2 De klant is verantwoordelijk voor de kosten voor de internetverbinding en/of de mobiele verbinding die in rekening worden gebracht voor het spelen van onze Spelen. We raden u aan om voordat u gaat spelen uw mobiele provider te vragen hoe hoog deze kosten zijn als u dat niet precies weet.

3.3 We hebben het recht om van tijd tot tijd een of meer van onze Spelen (geheel of gedeeltelijk) terug te trekken of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Het kan ook gebeuren dat onze Spelen of een gedeelte van ons Spel niet beschikbaar is vanwege technische redenen of gepland of niet-gepland onderhoud.

3.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om hun gebruikersnaam en beveiligingsgegevens geheim te houden. Als in deze voorwaarden wordt gesproken van ‘logingegevens’ of ‘account’, worden daarmee ook uw gebruikersnaam, beveiligingsgegevens en account voor sociale netwerken en platforms bedoeld waarmee onze Spelen communiceren nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

3.5 Als u uw logingegevens niet geheimhoudt, of als u uw logingegevens of account ( al dan niet opzettelijk) met iemand anders deelt, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan (inclusief ongeautoriseerde aankopen) en gaat u ermee akkoord dat u ons de schade die daarvan het gevolg kan zijn volledig zult vergoeden.

3.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade die u lijdt doordat een onbevoegde persoon uw account gebruikt voor het spelen van onze Spelen, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd en frauduleus of andersoortig gebruik daarvan.

3.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade die u lijdt doordat een onbevoegde persoon uw account gebruikt voor het spelen van onze Spelen, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd en frauduleus of andersoortig gebruik daarvan.

3.8 Het is de verantwoordelijkheid van klanten om de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in te voeren wanneer ze inloggen of inbellen op Altinstar.

3.9 Altinstar behoudt zicht het recht voor uw account te verwijderen wanneer u de account 180 dagen of langer niet hebt gebruikt. In dat geval krijgt u geen toegang meer tot Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen op die account en kunt u dat Virtuele Geld en/of die Virtuele Goederen niet meer gebruiken; daarvoor wordt u geen vergoeding aangeboden.

3.10 Als er fraude wordt gepleegd ten aanzien van het Spel waarop een of meer inzetten zijn geplaatst, behoudt Altinstar zich het recht voor om deze inzetten te annuleren. Het geldbedrag dat voor deze inzetten is uitgegeven, zal worden teruggestort op de klantenaccounts.

3.11 U begrijpt dat als u uw account verwijdert of als wij, conform deze voorwaarden, uw account verwijderen, u geen toegang meer heeft tot gegevens die voorheen aan uw account gekoppeld waren (inclusief maar niet beperkt tot het niveau dat u heeft bereikt of de score die u heeft behaald in onze Spelen en Virtueel Geld of Virtuele Goederen op uw account).

3.12 Altinstar behoudt zich het recht voor om inzetten te aanvaarden van welke klant ook en kan leden verbieden in te zetten op grond van de plaats waar ze werken en de functie die ze vervullen.

3.13 Altinstar behoudt zich het recht voor om inzetten te weigeren of ongeldig te verklaren, ook inzetten die zijn geplaatst als gevolg van mislukte en/of afgebroken Spelen (overeenkomstig specifieke regels voor de Spelen).

3.14 Altinstar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schrijffouten, menselijke fouten of softwarefouten op de site van Altinstar of sites van derde partijen waar de klanten van Altinstar naartoe worden geleid. Als zich een dergelijk probleem voordoet, behoudt Altinstar zich het recht voor om de geplaatste inzet terug te geven (of ongeldig te verklaren).

3.15 Altinstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de tarieven, prijzen en andere informatie van sites van derden of partnerwebsites en garandeert de betrouwbaarheid van deze informatie niet.

3.16 Het is de klant verboden gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, inclusief maar niet beperkt tot “robots”. De accounts van klanten van wie we denken dat ze gebruikmaken van geautomatiseerde software worden gesloten. In dergelijke gevallen is de beslissing van Altinstar definitief.

3.17 Ongeacht de situatie en de omstandigheden kan Altinstar niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van deze website of de inhoud ervan. Deze situatie en omstandigheden betreffen ook vertragingen of storingen die zich kunnen voordoen tijdens de gegevensoverdracht, verbreking van de communicatielijn, het gebruik of de exploitatie van de site of inhoud door welke persoon ook of fouten en tegenstrijdigheden op de site.

3.18 Altinstar heeft het recht om de inzet of inzetten van personen die proberen het bedrijf te bedriegen, nietig te verklaren. Dat geldt voor alle natuurlijke personen en hun verwanten, bedrijven, wedkantoren en de werknemers daarvan.

3.19 Een klantenaccount moet de account van de klant zijn en door de klant zelf worden geopend. Klanten kunnen de volgende transacties niet uitvoeren: het verkopen, kopen of overdragen van accounts, het overmaken van Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen naar andere accounts en het overmaken van Virtueel Geld en/of Virtuele Goederen van andere accounts naar hun eigen account.

3.20 Klanten kunnen een inzet niet annuleren of wijzigen nadat de inzet is geplaatst en de aanvaarding daarvan is bevestigd.

3.21 Altinstar behoudt zich het recht voor om zonder uitleg een account te sluiten of het openen van een account te weigeren, waardoor u al uw Virtuele Geld en Virtuele Goederen kwijtraakt; wij zullen u daarvoor geen vergoeding bieden en geen geldbedragen aan u terugbetalen.

3.22 U verklaart dat u ons overeenkomstig de wet alle schade, claims en onkosten zult vergoeden die het gevolg zijn van schending van deze voorwaarden door u.

4. GEDRAG VAN DE KLANT

4.1 Informatie, gegevens, software, geluiden, foto's, graphics, video's, tags en ander materiaal kunnen door u of een andere gebruiker worden verstuurd, geüpload, gecommuniceerd, verzonden of anderszins beschikbaar worden gesteld via onze Spelen ("Inhoud"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Inhoud die naar u wordt verstuurd tijdens het spelen van onze Spelen, ongeacht of die Inhoud openbaar wordt geplaatst of particulier wordt verstuurd, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van degene die de Inhoud heeft verstuurd. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u uploadt, communiceert, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via onze Spelen.

4.2 U verklaart dat u geen Inhoud zult uploaden, communiceren of verzenden of anderszins ter beschikking zult stellen:
 • die onwettig, schadelijk, kwellend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of in redelijkheid als zodanig kan worden beschouwd;
 • waarmee de privacy van andere personen wordt geschonden of waarvan dat in redelijkheid verwacht kan worden;
 • die naar alle waarschijnlijkheid zal aanzetten tot geweld of tot haat jegens bepaalde rassen of etnische groepen of waarvan dat in redelijkheid verwacht kan worden;
 • waarvoor geldt dat u niet het recht heeft om die op wettige wijze ter beschikking te stellen (zoals inside-information, informatie die het eigendom is van iemand anders of vertrouwelijke informatie);
 • waarmee intellectuele eigendomsrechten worden geschonden of andere eigendomsrechten van anderen;
 • die bestaat uit ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' of andere vormen van aansporingen; of
 • die softwarevirussen bevatten of andere computercodes, -bestanden of -programma's die zijn bedoeld om computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren of te vernietigen of de functionaliteit daarvan te beperken.
U verklaart dat u het volgende niet zult doen:
 • onze Spelen gebruiken om anderen schade te berokkenen, te beledigen of lastig te vallen;
 • meer dan één account per platform aanmaken voor het spelen van onze Spelen;
 • het e-mailadres van iemand anders of van een andere organisatie gebruiken om u te registreren om onze Spelen te kunnen spelen;
 • onze Spelen gebruiken voor frauduleuze doeleinden of misbruik (inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van onze Spelen om u voor te doen als iemand anders of een andere organisatie of om een onjuiste voorstelling van zaken te geven van uw relatie met een persoon, organisatie of onze Spelen);
 • uw IP-adres of de bron van Inhoud die u uploadt onherkenbaar maken, anonimiseren of verbergen;
 • onze Spelen gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of ten behoeve van een derde of voor het versturen van ongevraagde berichten;
 • mededelingen of informatie waarop eigendomsrechten rusten uit onze Spelen verwijderen of aanpassen;
 • onze Spelen of de servers of netwerken waarop onze Spelen draaien verstoren;
 • onze Spelen proberen te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te disassembleren of te hacken, of proberen onze encryptietechnologieën of beveiligingsvoorzieningen te kraken of te omzeilen, of dat proberen te doen met door ons verzonden, verwerkte of opgeslagen gegevens;
 • informatie verzamelen over of ten aanzien van andere mensen die onze Spelen spelen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens of informatie (zoals het uploaden van bestanden waarmee informatie kan worden verzameld, inclusief maar niet beperkt tot 'pixeltags' cookies, graphics interchange formats ('gifs') of vergelijkbare bestanden die soms 'spyware' of 'pcms' (passive collection mechanisms) worden genoemd;
 • een account bij ons of een gedeelte van een account verkopen of overdragen of proberen te verkopen of over te dragen met inbegrip van Virtuele Valuta of Virtuele Goederen;
 • het normale functioneren van een Spel verstoren of anderszins handelen op een manier waarvan kan worden verwacht dat die een negatieve invloed heeft op het vermogen van andere spelers om onder eerlijke omstandigheden onze Spelen te spelen of in realtime informatie uit te wisselen;
 • de regels en voorschriften van netwerken die met onze Spelen verbonden zijn niet naleven;
 • onze Spelen gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving;
 • onze Spelen gebruiken om vals te spelen of te helpen bij vals spelen (bijvoorbeeld door tijdens het spelen gebruik te maken van geautomatiseerde middelen of software van derden), of anderszins technische voorzieningen omzeilen die zijn bedoeld om de toegang tot onze Spelen of onderdelen daarvan te beheren, of iets anders doen waarvan een redelijk persoon zou vinden dat het niet in overeenstemming is met de geest van fair play of deze voorwaarden; of
 • onze Spelen gebruiken op andere manieren die niet in deze voorwaarden worden toegestaan.
Als u vermoedt dat iemand anders niet voldoet aan enig onderdeel van deze voorwaarden, stuur ons dan een e-mail: support@altinstar.com.

4.4 Inhoud die in onze Spelen wordt geplaatst door andere mensen controleren we niet, en daarom garanderen we de juistheid, volledigheid of kwaliteit van die Inhoud niet. U begrijpt dat u, als u onze Spelen speelt, kunt worden blootgesteld aan Inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunt vinden. Onder geen beding zijn wij op welke manier dan ook verantwoordelijk voor Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Inhoud of schade van welke soort ook die voortvloeit uit het gebruik van via onze Spelen geplaatste, ge-e-mailde, verzonden of anderszins beschikbaar gestelde Inhoud.

4.5 We hebben het recht om geüploade Inhoud te verwijderen van onze Spelen als we naar eigen goeddunken hebben besloten dat deze Inhoud leidt tot of voortvloeit uit een schending van enig onderdeel van deze voorwaarden, of dat deze Informatie ons of onze Spelen een slechte naam bezorgt. We behouden ons het recht voor om alle Inhoud te controleren op schendingen van deze voorwaarden. U aanvaardt echter dat wij Inhoud die afkomstig is van mensen die onze Spelen spelen niet noodzakelijk actief controleren, en wij zeggen dit dan ook niet toe.

4.6 U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van onze Spelen.

4.7 Alle telefoongesprekken met de klantenservice van Altinstar worden opgenomen en alle elektronische transacties worden geregistreerd ten behoeve van het personeel en de klanten om ervoor te kunnen zorgen dat de kwaliteit van onze klantenservice hoog blijft en om trainingsmateriaal voor ons personeel te verzamelen.

4.8 Altinstar staat iedere persoon toe om maximaal één account te hebben, en de gegevens daarvan worden dagelijks in onze database opgeslagen en gecontroleerd. Accounts die later worden geopend met dezelfde postcode/persoonlijke gegevens of hetzelfde IP-adres en waarvan wordt vastgesteld dat ze gerelateerd zijn aan bestaande accounts kunnen daarom direct worden gesloten, en eventuele inzetten zullen ongeldig worden verklaard, naar goeddunken van Altinstar. Altinstar behoudt zich het recht voor om in dat geval geld terug te vorderen. Alle nieuwe registraties worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er geen dubbele accounts worden geopend, dus we verzoeken u vriendelijk deze voorwaarden in acht te nemen.

4.9 Altinstar behoudt zich het recht voor om een klantenaccount te sluiten, om inzetten te weigeren of ongeldig te verklaren, om toekenning van een bonus of aanbieding te weigeren of om een klant uit te sluiten van bonussen, beloningen en aanbiedingen van Altinstar als de betreffende klant bedreigend of kwetsend is geweest in zijn communicatie met de klantenservice van Altinstar.

5. ONZE SPELEN TEGEN TEGENSTANDERS SPELEN

5.1 Bij sommige van onze Spelen kunt u tegen een tegenstander spelen U kunt (i) kiezen om te spelen tegen een tegenstander die Altinstar voor u selecteert, of (ii) spelen tegen een van uw contactpersonen op een platform of sociaal netwerk, als u onze Spelen toestemming heeft gegeven om met hen te communiceren. Bij sommige van onze Spelen kunt u ook naar uw vrienden zoeken (bijvoorbeeld met een e-mailadres) om tegen hen te spelen. We kunnen ook de schermnamen van uw eerdere tegenstanders weergeven, zodat u ze makkelijk kunt terugvinden als u opnieuw tegen hen wilt spelen.

5.2 Als Altinstar een tegenstander voor u selecteert, kunnen we die willekeurig selecteren of criteria gebruiken die wij geschikt achten voor het selecteren van uw tegenstander (bijvoorbeeld uw eerdere scores of het niveau dat u in het Spel hebt bereikt).

5.3 Door het openen en/of spelen van Spelen van ons waarbij u tegen een andere tegenstander kunt spelen, gaat u ermee akkoord dat uw schermnaam, scores en andere gerelateerde gegevens worden getoond aan andere gebruikers. U begrijpt tevens en gaat ermee akkoord dat andere gebruikers u kunnen vinden door met uw e-mailadres naar u te zoeken. We zullen echter alleen uw schermnaam bekendmaken en niet uw e-mailadres; een andere gebruiker moet zelf uw e-mailadres kennen om naar u te kunnen zoeken.

6. KLACHTEN VAN KLANTEN

6.1 Als klanten een klacht wil indienen, moeten ze in eerste instantie contact opnemen met de klantenservice van Altinstar met behulp van de contactpagina op de website.

7. MARKETING

7.1 Altinstar behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toekenning van een bonus of aanbieding te weigeren of een klant uit te sluiten van bonussen, beloningen of aanbiedingen van Altinstar of om te allen tijde bonussen, beloningen of aanbiedingen in te trekken, te wijzigen, te beperken of op te schorten.

7.2 Klanten van Altinstar ontvangen automatisch gegevens over onze (speciale) aanbiedingen en gratis inzetten per e-mail, post en sms. Neem contact op met de klantenservice met behulp van de contactgegevens op de contactpagina van de website om deze instellingen te wijzigen of om u af te melden.

7.3 Reclame die wordt weergegeven of verstuurd door Altinstar is aangepast aan de leeftijd van de klant, waarbij er met name rekening mee wordt gehouden of de klant 18 jaar of ouder is (of meerderjarig is conform de wetgeving van het betreffende land).

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op en ten aanzien van onze Spelen (anders dan Inhoud die het eigendom is van spelers en door hen wordt verspreid) ons eigendom is of aan ons in licentie is gegeven.

8.2 Zolang u zich aan deze voorwaarden houdt, verlenen we u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke, herroepbare en beperkte licentie om onze Spelen te openen en te gebruiken (maar niet de daaraan gerelateerde object- en broncode) voor uw eigen persoonlijk gebruik, in alle gevallen op voorwaarde dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met deze voorwaarden. U verklaart dat u onze Spelen niet voor iets anders zult gebruiken.

8.3 U mag onze Spelen of onderdelen van onze Spelen niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken en er geen afgeleid werk van maken, tenzij wij daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

8.4 Met name, en zonder de toepassing van artikel 8.3 te beperken, mag u geen middelen verspreiden waarmee kan worden vals gespeeld of technische voorzieningen die zijn bedoeld om de toegang tot onze Spelen of onderdelen daarvan te beheren, onder meer tot Virtuele Valuta en/of Virtuele Goederen, ongeacht of u dit gratis doet, tegen betaling of anderszins.

8.5 Door Inhoud (zoals gedefinieerd in artikel 4.1) in te dienen via onze Spelen:

 • verklaart u dat u daar volledig toe gerechtigd bent;
 • verleent u ons en de bedrijven uit onze groep voor altijd het recht om de door u ingediende Inhoud en elk afgeleid werk dat wij daarmee maken te bewerken, aan te passen, te publiceren en te gebruiken in alle media (die nu of in de toekomst bestaan), voor welk doel ook en zonder u daarvoor te hoeven betalen;
 • erkent u dat u zogenaamde "morele rechten" kunt hebben op de Inhoud, bijvoorbeeld het recht om te worden genoemd als de maker van de door u ingediende Inhoud en het recht om niet te hoeven aanvaarden dat uw werk op een vernederende manier wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord af te zien van dergelijke morele rechten die u op de Inhoud heeft en dat wij niet verplicht zijn om uw rechten op Inhoud die u bij ons indient te controleren of te beschermen, maar u geeft ons wel het recht om gebruik te maken van uw rechten op die Inhoud als wij dat willen, inclusief maar niet beperkt tot het namens u ondernemen van juridische stappen (op onze kosten).

8.6 U mag Inhoud van andere spelers van onze Spelen niet kopiëren, verspreiden, openbaar maken en daar ook geen afgeleid werk van maken. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door iemand anders via het internet, stuur dan een e-mail naar support@altinstar.com met de volgende informatie:

 • een beschrijving van de intellectuele eigendomsrechten en een beschrijving van de manier waarop ze zijn geschonden;
 • een beschrijving van de plaats waar het materiaal zich bevindt waarmee uw rechten worden geschonden;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat (i) u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik van het materiaal waarop uw intellectuele eigendomsrechten rusten niet is toegestaan, en (ii) de informatie die u verstrekt juist is en dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden; en
 • een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht dat zou zijn geschonden.

9. KOPPELINGEN

9.1 In onze Spelen kunnen we links opnemen naar websites of services van derden. U begrijpt dat we we geen garanties geven ten aanzien van inhoud, goederen of services die door dergelijke derden worden geleverd en dat we deze inhoud, goederen en services niet aanbevelen. Evenmin zijn we jegens u aansprakelijk voor schade die door dergelijke derden wordt veroorzaakt. Eventuele kosten die voor uw rekening komen in verband met deze derden zijn uw verantwoordelijkheid. U begrijpt dat als u gegevens verstrekt aan dergelijke derden, u dat doet overeenkomstig hun privacybeleid (indien van toepassing) en dat ons eigen privacybeleid niet van toepassing is op die gegevens.

10. OVERDRACHT VAN DEZE VOORWAARDEN

10.1 Wij kunnen al onze rechten en verantwoordelijkheden krachtens deze voorwaarden of een gedeelte daarvan zonder uw toestemming overdragen aan iemand anders. U gaat ermee akkoord dat wij dat mogen doen, op voorwaarde dat de overdracht u geen aanzienlijke schade oplevert. U mag rechten die we u krachtens deze voorwaarden verlenen alleen overdragen als we daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

11. PRIVACY

In de volgende Privacyverklaring worden onze praktijken beschreven ten aanzien van het verzamelen en verspreiden van informatie voor de Website.

In de volgende Privacyverklaring is aangegeven:

 • Welke persoonsgegevens Altinstar verzamelt.
 • Welke persoonsgegevens derden via de Website verzamelen.
 • Welke organisatie de gegevens verzamelt.
 • Hoe Altinstar de informatie gebruikt.
 • Met wie Altinstar gebruikersgegevens kan delen.
 • Welke keuzes de gebruikers hebben ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en verspreiden van informatie.
 • Welke soorten veiligheidsprocedures worden toegepast om het kwijtraken, misbruiken, verkeerd gebruiken of wijzigen van gegevens die Altinstar beheert te voorkomen.
 • Hoe gebruikers onjuistheden in de gegevens kunnen corrigeren.
Als gebruikers vragen of opmerkingen hebben over deze verklaring, moeten ze in eerste instantie per e-mail contact met ons opnemen via support@altinstar.com

11.1 VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Copper Black Limited is de enige eigenaar van de gegevens die via de Website worden verzameld.

REGISTRATIE

Tijdens de registratie wordt aan de gebruiker gevraagd om contactgegevens op te geven (zoals een naam en een e-mailadres). Die informatie gebruiken we om contact op te nemen met de gebruiker over services op onze site waarvoor de gebruiker belangstelling heeft getoond. De gebruiker kan demografische gegevens (zoals zijn of haar locatie) en unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) vertrekken. Dat is niet verplicht, maar we willen het wel aanmoedigen om te kunnen zorgen voor een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

We gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken en om onze Website te beheren. Wanneer u een inzet plaatst of inlogt op onze beveiligde server, wordt uw IP-adres gecontroleerd aan de hand van uw gebruikers-ID om fraude te voorkomen en om een audittrail te creëren. Deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

We kunnen informatie als e-mailadressen ook gebruiken om onze klanten op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen of om u te informeren over nieuws of veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw speelervaring. Als u wilt worden verwijderd van onze mailinglist, stuur dan een e-mail naar support@altinstar.com

PROFIEL

We slaan informatie op die we met behulp van cookies, logbestanden, clear gifs en/of derden verzamelen om een profiel van onze gebruikers aan te maken. Een profiel is door ons opgeslagen en beheerde informatie over individuele gebruikers en hun weergavevoorkeuren. De verzamelde informatie is daarom verbonden aan de persoonsgegevens van de gebruiker om aanbiedingen te doen en om de inhoud van de site voor de gebruiker te verbeteren. Dit profiel wordt gebruikt om het bezoek van de gebruiker op onze Website op die gebruiker af te stemmen en om aanbiedingen te sturen die voor hem of haar relevant zijn.

COOKIES

Een cookie is een gegevensbestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en die informatie over die gebruiker bevat. Het gebruik van een cookie wordt op geen enkele manier gekoppeld aan persoonsgegevens wanneer u onze site bezoekt. We gebruiken zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies. Sessie-ID-cookies worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser afsluit. Een permanent cookie is een klein tekstbestand dat voor langere tijd op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de instructies in het helpbestand van uw internetbrowser te volgen http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Sommige van onze businesspartners gebruiken cookies op onze site (adverteerders bijvoorbeeld). We hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies wanneer we aan hen toestemming hebben gegeven om cookies te gebruiken voor reclame.

LOGBESTANDEN

Zoals de meeste standaard websitebeheerders maken we gebruik van logbestanden. Dat zijn bestanden met bijvoorbeeld IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, ISP (Internet Service Provider), verwijzende pagina's/uitstappagina's (exit pages), platformtype, datum-/tijdstempel en aantal klikken. Ze worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de globale bewegingen van de gebruiker en het verzamelen van uitgebreide demografische informatie voor globaal gebruik. IP-adressen enzovoort worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. IP-adressen worden verbonden met persoonsgegevens om onze webgebaseerde service mogelijk te maken.

CLEAR GIFS (WEB BEACONS/WEB BUGS)

Ons externe reclamebedrijf maakt gebruik van een softwaretechniek die clear gifs wordt genoemd (ook bekend als web beacons/web bugs) en die ons helpen om de inhoud op onze site beter te beheren doordat we ermee kunnen vaststellen welke inhoud effectief is. Clear gifs zijn zeer kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode en hebben een soortgelijke functie als cookies. Ze worden gebruikt om de online bewegingen van webgebruikers te volgen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat clear gifs onzichtbaar zijn op de pagina en veel kleiner zijn, ongeveer zo groot als de punt aan het eind van deze zin. Clear gifs zijn niet verbonden met de persoonsgegevens van de gebruikers.

Clear Gifs kunnen "werken met" bestaande cookies op een computer als ze beide afkomstig zijn van dezelfde website of hetzelfde reclamebedrijf. Dat betekent bijvoorbeeld dat als iemand een website als "www.bedrijfX.com" heeft bezocht die gebruikmaakt van de clear gif van een reclamebedrijf, het reclamebedrijf de identificatiecode van de clear gif koppelt aan het cookie-ID-nummer van het reclamebureau om het eerdere online gedrag op die computer te kunnen weergeven. De informatie die op die manier wordt verzameld wordt dan doorgegeven aan het reclamebedrijf.

Daarnaast gebruiken we clear gifs in onze HTML-gebaseerde e-mails om vast te stellen welke e-mails door de ontvangers zijn geopend. Op die manier kunnen we nagaan hoe effectief onze marketingcampagnes en bepaalde berichten zijn. Als u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar support@altinstar.com

11.2 BERICHTEN VANAF DE SITE

SPECIALE AANBIEDINGEN EN UPDATES

Alle nieuwe leden sturen we een welkomst-e-mail om hun gebruikersnaam te controleren. Bestaande leden krijgen af en toe een nieuwsbrief en informatie per e-mail en/of sms over services en speciale aanbiedingen. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers bieden we de mogelijkheid om dit soort berichten niet meer te ontvangen. Stuur een e-mail naar support@altinstar.com, dan laten we u weten hoe u zich kunt afmelden voor dergelijke berichten.

NIEUWSBRIEVEN

Als een gebruiker zich wil inschrijven voor onze nieuwsbrief, vragen we om contactgegevens als naam en e-mailadres. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers bieden we de mogelijkheid om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen. Stuur een e-mail naar support@altinstar.com om u af te melden.

SERVICEBERICHTEN

Heel af en toe is het nodig om berichten te sturen die uitsluitend servicegerelateerd zijn. Als onze service bijvoorbeeld tijdelijk is onderbroken voor onderhoud, is het mogelijk dat we onze gebruikers een e-mail sturen. Over het algemeen kunnen gebruikers zich niet afmelden voor dit soort berichten, maar ze kunnen wel hun account deactiveren. Deze berichten bevatten echter geen reclame. Gebruikers kunnen zich voor deze berichten afmelden. Stuur een e-mail naar support@altinstar.com om u af te melden.

KLANTENSERVICE

We hebben regelmatig contact met gebruikers om aangevraagde services te leveren, en ten aanzien van zaken die te maken hebben met hun account antwoorden we per e-mail of telefonisch, afhankelijk van de voorkeur van de klant. We gebruiken geen informatie die we over gebruikers hebben verzameld om onverantwoord speelgedrag aan te moedigen.

11.3 DELEN VAN INFORMATIE

DISCLAIMER

We doen er alles aan om de privacy van onze gebruikers te beschermen, maar het is mogelijk dat we persoonlijke gegevens verstrekken wanneer dat wordt vereist door de wet, onze regelgever, een overheidsinstelling of een andere regelgevende instantie (of hun regels nu kracht van wet hebben of niet) als we er te goeder trouw van uitgaan dat dat nodig is om te voldoen aan, inclusief maar niet beperkt tot, een lopende gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel, een bevel van onze regelgever, een politieonderzoek, een juridische procedure waarvan wij op juiste wijze in kennis zijn gesteld of een onderzoek naar de zuiverheid van een sportevenement.

EXTERNE TUSSENPERSONEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan dochterbedrijven, aan bedrijven die aan ons zijn gelieerd en aan geselecteerde derden waarmee we contractuele relaties hebben (inclusief maar niet beperkt tot bedrijven die creditcardtransacties verwerken) (en u geeft ons toestemming om dat te doen).

BEDRIJFSOVERGANGEN

Indien Altinstar een bedrijfsovergang meemaakt, zoals een fusie, een overname door een ander bedrijf of de verkoop van een gedeelte van onze activa, maken de persoonlijke gegevens van de gebruikers in de meeste gevallen deel uit van de overgedragen activa. Gebruikers worden van tevoren per e-mail ingelicht over een dergelijke verandering van de eigendom of het beheer van hun persoonlijke gegevens.

AFMELDEN VOOR BEPAALDE BERICHTEN

Op het moment dat we om persoonlijke gegevens vragen, kunnen onze gebruikers aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden gebruikt voor doeleinden die niet direct gerelateerd zijn aan onze site. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen op ons formulier voor het aanmaken van een account, zodat gebruikers die bij ons een inzet plaatsen, maar geen marketingmateriaal willen ontvangen, ervoor kunnen kiezen dat hun e-mailadres niet op onze mailinglists terechtkomt.

Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief en reclameberichten willen ontvangen, kunnen zich daarvoor afmelden door op die nieuwsbrief en berichten te antwoorden met een e-mail met "unsubscribe" ("afmelden") in de onderwerpregel of door een e-mail te sturen naar support@altinstar.com

Wanneer de gegevens van de gebruikers van onze site worden verzameld door externe partijen, melden we dat altijd aan die gebruikers. Dat doen we om ervoor te zorgen dat onze gebruikers een geïnformeerde keuze kunnen maken met betrekking tot de vraag of ze gebruik willen maken van services waarbij externe partijen nodig zijn.

KOPPELINGEN

Deze Website bevat koppelingen naar andere sites. We raden onze gebruikers aan om op te letten wanneer ze onze site verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites die persoonsgegevens verzamelen. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die wordt verzameld door deze Website.

ENQUÊTES EN PRIJSVRAGEN

Van tijd tot tijd vraagt onze site via enquêtes of prijsvragen aan gebruikers om gegevens te verstrekken. De deelname aan deze enquêtes en prijsvragen is volledig vrijwillig, en de gebruiker heeft dan ook de keuze om deze gegevens wel of niet te verstrekken. De gegevens waarom wordt gevraagd zijn gewoonlijk contactgegevens (zoals de naam van de gebruiker) en demografische informatie (de locatie). De contactgegevens worden gedeeld met de sponsoren van de prijsvragen om de winnaars te informeren en prijzen toe te kennen. Anonieme enquêtegegevens worden gebruikt voor het volgen en verbeteren van het gebruik van deze site en voor het vergroten van de tevredenheid van de gebruikers. De persoonsgegevens van gebruikers worden alleen met derden gedeeld wanneer we de gebruikers daarover hebben geïnformeerd en hun de mogelijkheid hebben geboden om aan te geven dat ze dat niet willen. Voor deze enquêtes en prijsvragen kunnen we gebruikmaken van tussenpersonen, maar die mogen de persoonsgegevens van de gebruiker niet gebruiken voor andere doeleinden.

TELL-A-FRIEND

Als een gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van onze verwijsservice om een vriend of vriendin te wijzen op onze site, vragen we om het e-mailadres van die vriend of vriendin. Altinstar stuurt dan automatisch eenmalig een e-mail naar hem of haar met een uitnodiging om de site te bezoeken.

11.4 BEVEILIGING

Ten aanzien van deze Website nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie via de Website verstrekken, worden hun gegevens zowel online als offline beschermd.

Wanneer we op ons bestelformulier vragen om gevoelige gegevens in te voeren (zoals een creditcardnummer), worden die gegevens versleuteld en beveiligd met de beste encryptiesoftware in de sector: SSL. Wanneer u op een beveiligde pagina bent, zoals ons bestelformulier, wordt in webbrowsers als Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer het icoon in de vorm van een slotje gesloten weergegeven, terwijl dat bij gewoon 'surfen' open is.

We gebruiken SSL-encryptie om gevoelige gegevens online te beschermen en doen er daarnaast alles aan om de gegevens van gebruikers offline te beschermen. Alle gegevens van onze gebruikers, niet alleen de hiervoor genoemde gevoelige gegevens, zijn beperkt toegankelijk op ons kantoor. Alleen werknemers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (medewerkers van onze klantenservice bijvoorbeeld) krijgen toegang tot persoonsgegevens. Onze werknemers moeten gebruikmaken van een screensaver dat met een wachtwoord is beveiligd wanneer zij hun bureau verlaten. Wanneer ze terugkomen, moeten ze hun wachtwoord opnieuw invoeren om weer toegang te krijgen tot de gegevens van gebruikers. Daarnaast worden ALLE werknemers op de hoogte gehouden van onze praktijken op het gebied van beveiliging en privacy. Elk jaar en elke keer dat er nieuwe richtlijnen worden toegevoegd worden onze werknemers gewezen op het belang dat we hechten aan privacy en geven we aan wat ze kunnen doen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen.

Als gebruikers vragen hebben over de beveiliging op onze Website, kunnen ze een e-mail sturen naar support@altinstar.com

11.5 GEGEVENSBESCHERMING

We maken gebruik van geavanceerde technieken en encryptiesoftware om uw gegevens te beschermen, en we hanteren strenge veiligheidsnormen om ongeautoriseerde toegang tot die gegevens te voorkomen. Copper Black Limited is een Gegevensbeheerder (Data Controller) zoals omschreven in de Wet inzake gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (de UK Data Protection Act 1998) zoals gewijzigd (de "Wet GB") en staat ingeschreven bij het Information Commissioner ‘s Office (https://ico.org.uk/). Sommige producten en software worden geleverd in samenwerking met derden, in welk geval een dergelijke derde ook een Gegevensbeheerder kan zijn. Persoonlijke gegevens die u desgevraagd via deze Website of anderszins heeft verstrekt, worden door ons verwerkt overeenkomstig de Wet GB en deze Privacyverklaring. Copper Black Limited verstrekt op verzoek van een gebruiker een kopie van alle informatie die over die persoon is verzameld, overeenkomstig de Wet GB en na betaling door de gebruiker van het wettelijk tarief.

PERSOONLIJKE GEGEVENS CORRIGEREN/BIJWERKEN/VERWIJDEREN/DEACTIVEREN

Als de persoonsgegevens van een gebruiker zijn gewijzigd, of als een gebruiker niet langer van onze service gebruik wil maken, bieden we die gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen/deactiveren. Stuur daarvoor een e-mail naar support@altinstar.com.

11.6 TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Privacyverklaring en op alle zaken op het gebied van gegevensbescherming in verband met het gebruik van de Website is het recht van Engeland en Wales van toepassing, en zij moeten overeenkomstig dat recht worden geïnterpreteerd, ongeacht de collisieregels daarvan, en elke persoon die de Website gebruikt, gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om conflicten te beslechten die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Privacyverklaring.

11.7 CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft, stuur ons dan een e-mail: support@altinstar.com

POSTADRES

Copper Black Limited
Bridge House, 4 Borough High Street, London Bridge
Londen, Groot-Brittannië
SE1 9QR

12. COOKIES

12.1 OVERZICHT

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, zorgt het cookie ervoor dat de site uw gebruikersvoorkeuren en andere gegevens herkent. Ze worden veel gebruikt om websites goed of efficiënter te laten werken, en ze stellen de eigenaar van de site in staat om informatie te verzamelen.

Er zijn twee soorten cookies: ‘sessiecookies’ en ‘permanente cookies’:

Sessiecookies: deze cookies bieden websitebeheerders de mogelijkheid om de handelingen van een gebruiker tijdens een browsersessie te registreren. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker de browser opstart en eindigt wanneer hij of zij de browser weer afsluit. Sessiecookies zijn tijdelijk van aard. Wanneer u de browser afsluit, worden alle sessiecookies verwijderd.

Permanente cookies: deze cookies kunnen op het apparaat van een gebruiker blijven staan gedurende een periode waarin meerdere sessies plaatsvinden. Elke keer dat een gebruiker de website bezoekt die dat specifieke cookie heeft aangemaakt, wordt het cookie geactiveerd.

Hieronder leggen we uit welke cookies we gebruiken en waarom.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt gestuurd. Het kan echter zo zijn dat sommige websitefuncties of -services zonder cookies niet goed functioneren.

12.2 ESSENTIËLE COOKIES

Deze cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van de website en maken onder meer het volgende mogelijk:

 • Beheer van het registratieproces
 • U herkennen wanneer u inlogt en websites van Altinstar gebruikt

Deze cookies gebruiken we niet om gegevens zoals uw accountgegevens of transactiegeschiedenis op te slaan of om advertenties te tonen.

Elk essentieel cookie wordt alleen beheerd door Altinstar en niet door derden.

12.3 FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies bieden u functies die u helpen om de website te gebruiken, zoals:

 • Opslaan van de door u gekozen taal
 • Ondersteuning via live chatsessies
 • Onthouden welke spelen u aan het spelen was

12.4 PRESTATIECOOKIES

Deze cookies stellen ons in staat om de prestaties en het gebruik van onze website te volgen en daarmee het volgende te doen:

 • De effectiviteit bepalen van onze reclame
 • De effectiviteit testen van updates en potentiële updates voor onze website
 • Onze partners in staat stellen om vast te stellen of onze bezoekers ook hun website hebben bezocht

12.5 TARGETING COOKIES

Deze cookies stellen ons in staat om u in samenwerking met onze externe partners services te verlenen en om het volgende te doen:

 • U de mogelijkheid bieden om te communiceren met sociale media als Facebook
 • Externe adverteerders de mogelijkheid bieden advertenties te tonen die relevant voor u zouden kunnen zijn wanneer u op hun sites inlogt

12.6 COOKIES BLOKKEREN

Bij de meeste webbrowsers is het met behulp van de browserinstellingen mogelijk enige controle te krijgen over de meeste cookies. We wijzen u er echter op dat als u cookies van de site van Altinstar blokkeert, er een aantal functies zijn die mogelijk niet meer werken, en dat u elke keer dat u inlogt uw voorkeuren opnieuw moet instellen.
Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org. Daar wordt uitgelegd hoe u kunt zien welke cookies er worden gebruikt en hoe u ze kunt beheren en verwijderen.

13. AANVAARDING

Door de Website te gebruiken verklaart u dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen alsmede de Privacyverklaring en het Cookiebeleid daarin en dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden die in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven.

Version 1.0 / mei 2015